Ik ga verhuizen: wat moet ik doen? | Mijn Verhuis algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1 DEFINITIES

Opdrachtgever(s): de natuurlijke- of rechtsperso(o)n(en) die een opdracht aanbiedt (aanbieden) of geeft (geven) tot het verrichten van diensten aan Mijnverhuis.com, in het bijzonder voor het regelen van een aansluiting inzake telefonie, internet, digitale tv en andere nutsvoorzieningen, alsook de natuurlijke- of rechtsperso(o)n(en) die op de Website zijn (hun) contactgegevens achterlaat (achterlaten) om gecontacteerd te worden door de Mijnverhuis.com voor het regelen van telefonie, internet, digitale tv en andere nutsvoorzieningen. 

Dienstverlener: de Dienstverlener die internet, telefonie, digitale tv en andere  nutsvoorzieningen aanbiedt en die via Mijnverhuis.com beschikbaar stelt (stellen) voor het verrichten van diensten in opdracht van een Opdrachtgever of zijn (hun) diensten hiertoe aanbiedt (aanbieden).   

Opdracht (en): (een) opdracht(en), in het bijzonder de instructie tot het regelen van aansluitingen inzake telefonie, internet, digitale tv en andere nutsvoorzieningen, die Mijnverhuis.com uitoefent in opdracht van een Opdrachtgever of Gebruiker.

Gebruiker: Opdrachtgever(s), Dienstverlener(s) en andere (tussen)perso(o)n(en) die gebruik maken van de Website.

Dienst: de dienstverlening die door mijnverhuis.com wordt aangeboden door middel van de Website of op andere wijze, bestaande onder meer uit het regelen van allerhande prestaties in het kader van een verhuis. 

Mijnverhuis.com: mijnverhuis.com is een internetplatform uitgegeven door de BVBA MIJN VERHUIS, gevestigd aan de  Bellestraat 14 te 8810 Lichtervelde en ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank der ondernemingen onder het nr. 0663.642.029. 

Website: de internetsite van mijnverhuis.com is te bereiken via de domeinnaam www.mijnverhuis.com alsmede alle andere internetsites van Mijn Verhuis BVBA zijn bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sub-en toplevel domeinnamen. 

Met de term ‘Partijen’ wordt verwezen naar (i) ofwel de Dienstverlener enerzijds en de Opdrachtgever anderzijds (ii) ofwel Mijnverhuis.com enerzijds en de Gebruiker anderzijds. Met de term ‘Overeenkomst’ wordt verwezen naar de contractuele relatie tussen Partijen, zoals bepaald onder art.5.

2 TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle handelingen en rechtshandelingen tussen Mijnverhuis.com en de Gebruiker, ook wanneer die handelingen of rechtshandelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

2.2 Mijnverhuis.com is te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging gerechtigd eenzijdig deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

2.3 De algemene voorwaarden van de Gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 In verband met de specifieke aard van een bepaalde overeenkomst kan in die overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden.

2.5 Tussen mijnverhuis.com en de Gebruiker overeengekomen afwijkingen van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden moeten voorafgaandelijk aan de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3 DIENSTVERLENING

3.1 Mijnverhuis.com biedt op haar website een platform aan waarop Opdrachtgevers of Gebruikers contactgegevens kunnen ingegeven met het oog om gecontacteerd te worden door Mijnverhuis.com voor het regelen van aansluitingen inzake internet, telefonie, digitale tv en andere nutsvoorzieningen.   

Mijnverhuis.com heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Opdrachtgever ten aanzien van een Dienstverlener en vice versa  door middel van of in verband met de Website en/of de uitvoering van de verbintenissen die de Opdrachtgever ten aanzien van de Dienstverlener is aangegaan en vice versa. 

3.2 Mijnverhuis.com heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onvolkomenheden of eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van deze inhoud. Mijnverhuis.com is niet aansprakelijk voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de Gebruikers via hyperlinks aangeboden wordt.

3.3 Alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot de Gebruikers zelf, opdrachten, referenties en offertes is echter van de Gebruikers of Dienstverleners afkomstig en valt bijgevolg onder hun uitsluitende verantwoordelijkheid. Mijnverhuis.com is slechts tussenpersoon en draagt voor Opdrachten, offertes, facturatie, referenties enz. geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers en Dienstverleners. Mijnverhuis.com is nooit partij bij een overeenkomst die een Opdrachtgever met een Dienstverlener sluit (mede) door gebruik te maken van de Website. Prijsonderhandelingen en afspraken omtrent een Opdracht alsook het oplossen van geschillen in het kader van een Opdracht gebeurt rechtsreeks tussen de Opdrachtgever en de Dienstverlener. Mijnverhuis.com kan noch de juistheid noch de waarachtigheid van de door Opdrachtgevers of Dienstverleners meegedeelde informatie controleren. Aldus draagt mijnverhuis.com geen verantwoordelijkheid voor de verplichtingen die Opdrachtgevers ten aanzien van Dienstverleners dienen te voldoen en vice versa, waaronder mede maar niet beperkt tot het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste, tijdige uitvoering van de opdracht of dienstverlening. Evenmin kan mijnverhuis.com aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geschillen tussen Opdrachtgevers en Dienstverleners. 

 

4 GEBRUIK VAN DE DIENST EN VERSTREKKING VAN INFORMATIE

4.1 De Gebruiker garandeert dat alle gegevens die hij op de Website achterlaat, waaronder mede maar niet beperkt tot, naam, adresgegevens, BTW-nummer, ondernemingsnummer, e-mail, telefoonnummer enz., volledig, juist en actueel zijn en dat hij over de toestemming en/of instructies van de uiteindelijke opdrachtgever beschikt om deze gegevens achter te laten, indien de Gebruiker de Dienst niet voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Dienst en het geven van de opdracht, en dat hij zich ter zake van het aanbieden en uitvoeren, dan wel het verlenen van Opdrachten zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. 

4.2 Het gebruik van de (persoon)gegevens die door middel van de Website door Gebruikers worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan deze gegevens te verwerken voor enig ander doel. Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook. 

4.3 De door gebruikers op de website verstrekte informatie kan door mijnverhuis.com worden gebruikt voor andere doeleinden, waaronder direct marketing. De Gebruiker verklaart hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming te geven of over de uitdrukkelijke toestemming van de houder van de persoonsgegevens te beschikken.

5 CONTRACTUELE RELATIE

De contractuele relatie tussen Partijen wordt uitsluitend beheerst door:  

 Voormelde Juridische Vermeldingen, Privacyverklaring en Cookieverklaring maken integraal deel uit van deze ALGEMENE VOORWAARDEN. Door aanvaarding van deze ALGEMENE VOORWAARDEN verklaart de Gebruiker zich eveneens akkoord met de inhoud van de Juridische Vermeldingen. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de Juridische Vermeldingen primeren huidige bepalingen. 

Deze voorwaarden op deze Website kunnen door Mijnverhuis.com zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De Gebruiker zal deze ALGEMENE VOORWAARDEN bijgevolg bij elk gebruik van de Website  opnieuw willen consulteren. De voorwaarden die op het ogenblik van het gebruik van de Website zijn gepubliceerd, beheersen de Overeenkomst. 

Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever of Dienstverlener worden uitdrukkelijk uitgesloten jegens mijnverhuis.com.

6 COMMUNICATIE

6.1 Iedere communicatie tussen Mijnverhuis.com en de Gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens indien de ALGEMENE VOORWAARDEN en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan afwijkt

6.2 De Gebruiker gaat ermee akkoord zijn of andermans contactgegevens beschikbaar te stellen voor alle communicatie vanuit Mijnverhuis.com met de intentie de Dienst te verlenen zoals omschreven in deze ALGEMENE VOORWAARDEN. Daarnaast gaat de Gebruiker of Opdrachtgever akkoord dat zijn contactgegevens gebruikt kunnen worden voor marketing doeleinden, aanbiedingen, nieuwe producten of services van mijnverhuis.com of haar partners.

7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Mijnverhuis.com is niet aansprakelijk voor enige schade bij de uitvoering van haar opdracht ten aanzien van de Gebruiker, noch ten aanzien van de Dienstverlener, hoe ook genaamd tenzij bij opzet of grove schuld in hoofde van mijnverhuis.com.

7.2 In ieder geval kan de aansprakelijkheid van Mijnverhuis.com voor het niet naleven van haar contractuele verplichtingen niet ingeroepen worden in geval van toevallige omstandigheden of overmacht. Onder overmacht wordt onder meer niet-exhaustief begrepen: nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, acties van werknemers (waaronder stakingen en lock-outs), bugs in software van derden, storingen in het (tele)communicatienetwerk en handelingen of nalatigheden van derden die buiten de redelijke controlemacht van Mijnverhuis.com vallen.

7.3 Mijnverhuis.com is nooit aansprakelijk voor enige indirecte schade van een Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet of winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de diensten.

7.4 Mijnverhuis.com biedt de door haar geplaatste informatie op de Website aan op basis van uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigdheid tot (eigendoms-) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. In het bijzonder garandeert Mijnverhuis.com niet dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen en dat derden niet de Website en/of de systemen van Mijnverhuis.com onrechtmatig zullen gebruiken.

7.5 Mijnverhuis.com is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Mijnverhuis.com ontstaat. 

7.6 De Gebruiker vrijwaart Mijnverhuis.com tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het verlenen of het gebruik van de Diensten.

7.7 Eventuele klachten omtrent de uitvoering van de Opdracht door de Dienstverlener vallen nooit onder de verantwoordelijkheid van Mijnverhuis.com en de Dienstverlener zal Mijnverhuis.com tegen elke mogelijke aanspraak hieromtrent vrijwaren.

8 GEEN AFSTAND EN NIETIGHEID

Het feit dat Mijnverhuis.com op een bepaald moment beslist om geen aanspraak te doen op één van de clausules van deze ALGEMENE VOORWAARDEN of de Wettelijke vermeldingen en informatie, geldt in geen geval als definitieve afstand van deze clausules.

Bij ongeldigheid of nietigheid van één van de bepalingen van deze ALGEMENE VOORWAARDEN blijven de andere clausules onverminderd van toepassing en afdwingbaar.

9 OVERIGE BEPALINGEN

9.1 Het is de Gebruiker niet toegestaan om de overeenkomst met Mijnverhuis.com, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voorvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Mijnverhuis.com.

9.2 Alle content op de Website en samenstelling van content van de Website, zoals tekst, foto’s, logo’s, iconen, film- en audio clips, digitale downloads en software zijn eigendom van Mijnverhuis.com en zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten waaronder het auteurs- en modellen- en merkenrecht. Deze mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Mijnverhuis.com.

10 TOEPASBAAR RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De contractuele relatie tussen Partijen wordt exclusief beheerst door het Belgisch vigerend recht. 

De Belgische rechtbanken hebben uitsluitende rechtsmacht. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent afdeling Kortrijk zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van alle mogelijke geschillen tussen Partijen, behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling. In afwijking van voormelde bevoegdheid kan Mijnverhuis.com, volgens haar uitsluitende keuze, eveneens beslissen om te dagvaarden vóór één van de rechtbanken bevoegd overeenkomstig art. 624 Ger. W.

© 2016, BV ovv Bright Advocaten (www.bright.legal). Ook op juridische teksten rust er auteursrecht, zodat het verboden is om zonder de toestemming van de auteur deze tekst gedeeltelijk of integraal te reproduceren of aan het publiek mee te delen.

 

Wat onze klanten zeggen