Ik ga verhuizen: wat moet ik doen? | Mijn Verhuis PRIVACYVERKLARING MIJN VERHUIS

Privacy Disclaimer

Deze privacy disclaimer is van toepassing op de website van Mijn Verhuis BVBA. Mijn Verhuis BVBA respecteert de privacy van zijn bezoekers en draagt zorg voor alle persoonlijke informatie die u ons toevertrouwd.

 

1.     Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing?

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u:

·         een bezoek brengt aan of gebruik maakt van de website www.mijnverhuis.com, eigendom van MIJN VERHUIS en/of u hierbij persoonsgegevens meedeelt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het zenden van een email, het maken van telefonisch contact, enzovoort)

·         op één of andere wijze gebruikt maakt van onze producten of diensten

·         op één of andere wijze met MIJN VERHUIS in interactie gaat via bepaalde andere kanalen (zoals bijvoorbeeld: persoonlijke ontmoetingen of afspraken, beurzen, social media, enzovoort);

·         deze Privacyverklaring expliciet accepteert

 

2.     Wie verwerkt de persoonsgegevens?

 

2.1    Verwerkingsverantwoordelijke

MIJN VERHUIS is Verwerkingsverantwoordelijke, zij bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en kan via volgende wijzen worden gecontacteerd:

·         Per post via: MIJN VERHUIS BVBA, Essestraat 25A, 8810 Lichtervelde, België

·         Telefonisch op: +32 (0)51 800 000

·         Per e-mail: info@mijnverhuis.com

·         Via de website’s: www.mijnverhuis.com

2.2       Verwerker

MIJN VERHUIS kan beroep doen op gegevensverwerkers voor de goede uitvoering van haar dienstverlening t.a.v. u. Een verwerker kan op vraag of instructie van of in naam van MIJN VERHUIS uw persoonsgegevens verwerken waarbij deze verplicht zal zijn de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.

 

3.     Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 

MIJN VERHUIS verklaart enkel gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn of noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Afhankelijk van deze doeleinden verwerkt MIJN VERHUIS volgende categorieën van persoonsgegevens (niet-limitatief):

·         Uw naam-, mail-, telefoon- en adresgegevens (identificatie – of contactgegevens)

·         Geboortedatum

·         Facturatiegegevens

 

4.     Op welke rechtsgrond worden persoonsgegevens verwerkt?

 

MIJN VERHUIS verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

·         Omwille van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat of de door u genomen precontractuele stappen tijdens uw aanvraag;

·         Omwille van het gerechtvaardigd belang van MIJN VERHUIS om u te kunnen helpen met haar diensten;

·         Omwille van de door u gegeven uitdrukkelijke toestemming daartoe.

 

5.     Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?

 

MIJN VERHUIS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

·         Om onze diensten aan u te kunnen verstrekken;

·         Om u een veilige, optimale en persoonlijke ervaring te geven bij de levering van onze diensten;

·         Om met u te kunnen communiceren en voor het beheren onze verdere relatie met u;

·         Om u op de hoogte te houden over onze activiteiten, projecten of acties indien u daar toestemming toe hebt gegeven;

 

6.     Wie ontvangt de persoonsgegevens?

 

Uitgezonderd eventuele verwerkers die enkel en allen op instructie van MIJN VERHUIS handelen of leveranciers waarmee u uiteindelijk een contract tekent, verwerkt MIJN VERHUIS uw persoonsgegevens uitsluitend voor haarzelf en voor haar eigen intern gebruik. Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd worden aan derde partijen, tenzij u hiervoor vooraf expliciete toestemming zou hebben gegeven.

 

MIJN VERHUIS heeft eveneens passende juridische en technische maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden.  

 

7.     Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

 

MIJN VERHUIS bewaart uw persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii) voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is of (iii) tot zo lang u uw toestemming niet intrekt indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming.

 

8.     Welke rechten heeft u?

 

8.1    Recht op informatie

 

Via onderhavige Privacyverklaring wenst MIJN VERHUIS u zo volledig mogelijk te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden verwerkt voor legitieme doeleinden op een gepaste, relevante, veilige en proportionele wijze, zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en dit steeds met de meest mogelijke integriteit en vertrouwelijkheid.

 

8.2    Recht op inzage

 

U heeft steeds het recht om de rechtmatigheid van elke verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens te controleren en MIJN VERHUIS te vragen om u informatie te bezorgen omtrent de doeleinden van de verwerking, de categorieën van uw persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn en de rechten die u kunt uitoefenen.

 

U hebt eveneens het recht om MIJN VERHUIS om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt. Deze kopie zal u in principe gratis worden verstrekt tenzij uw verzoek onredelijk of buitensporig zou zijn. In dergelijk geval kan door MIJN VERHUIS een administratieve kost worden aangerekend.

 

8.3    Recht op verbetering

 

U heeft het recht om onjuiste gegevens te verbeteren of onvolledige gegevens aan te vullen op eenvoudig verzoek aan MIJN VERHUIS.

 

8.4    Recht op gegevenswissing

 

U hebt het recht MIJN VERHUIS te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen indien daartoe geen gegronde reden meer zou bestaan in hoofde van MIJN VERHUIS om deze nog te verwerken. U kunt dit recht in volgende gevallen uitoefenen:

·         Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk om het nagestreefde doel te vervullen;

·         U bewijst dat MIJN VERHUIS uw gegevens onrechtmatig heeft verwerkt;

·         Uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden ingevolge een wettelijke verplichting;

·         U herroept uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens en er is geen enkele andere rechtsgrond tot verwerken van uw gegevens;

·         U hebt uw recht op bezwaar (zie punt 8.6) succesvol uitgeoefend

 

MIJN VERHUIS behoudt echter het recht om uw verzoek tot wissen gemotiveerd te weigeren en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat verwijderde persoonsgegevens tijdelijk, voor haar onzichtbaar, ergens blijven opgeslagen.

 

8.5    Recht op beperking van gegevensverwerking

 

U hebt in één van de volgende omstandigheden het recht om de beperking van de gegevensverwerking te eisen:

 

·         U betwist de juistheid van de persoonsgegevens die door MIJN VERHUIS werden verwerkt en MIJN VERHUIS heeft een redelijke termijn gekregen om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

·         U bewijst dat de verwerking door MIJN VERHUIS onrechtmatig was en vraagt om een beperking;

·         MIJN VERHUIS heeft de gegevens niet meer nodig, maar u hebt deze wel nog nodig voor de uitoefening van een rechtsvordering;

·         U oefent uw recht van bezwaar uit (zie punt 8.6)

 

8.6    Recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking

 

U hebt ten allen tijde het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. MIJN VERHUIS zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij dwingende gronden kan opwerpen die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. In voorkomend geval zal dit u ook meegedeeld worden.

 

8.7    Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

U heeft het recht om de door u op basis van toestemming aan MIJN VERHUIS verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en te hergebruiken voor andere diensten en dus over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

 

8.8    Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden

 

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een volledige automatische beslissing – zonder menselijke tussenkomst – indien deze u aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft. Op heden verklaart MIJN VERHUIS dat u aan dergelijke geautomatiseerde besluitvorming in geen enkele van de door MIJN VERHUIS uitgevoerde verwerkingsactiviteiten, wordt onderworpen.

 

9.     Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

 

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit aan MIJN VERHUIS te richten via één van de volgende kanalen:

·         Via aangetekend schrijven aan: MIJN VERHUIS BVBA, Essestraat 25A, 8810 Lichtervelde, België

·         Via e-mail aan: info@mijnverhuis.com   

 

10.  Welke cookies gebruiken we?

 

Wanneer u de website van MIJN VERHUIS bezoekt, is het mogelijk dat bepaalde cookies op uw toestel worden geplaatst gedurende het gebruik van de website. Op heden maakt onze website geen gebruik van cookies die persoonlijke informatie over u kunnen verzamelen. Het gebruik van cookies wordt door ons beperkt tot noodzakelijke of louter functionele cookies die dienen om onze website correct te laten functioneren. Mochten er bepaalde cookies in toekomst toch persoonlijke gegevens over u verzamelen, zal naar uw toestemming worden gevraagd.

 

Meer informatie over het beheer van cookies, het installeren of verwijderen ervan en hoe dit te doen op de door u specifieke gebruikte webbrowser, kunt u vinden via de website www.allaboutcookies.org

 

11.  Hoe kunt u klacht indienen?

 

Indien u bepaalde klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, danken wij u ons hieromtrent eerst rechtstreeks te contacteren via één van de contactkanalen beschreven in artikel 9 zodat wij dit voor u kunnen oplossen.

 

Verder hebt u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link.

 

12.  Kan deze Privacyverklaring wijzigen?

 

MIJN VERHUIS heeft steeds het recht om op elke moment onderhavige Privacyverklaring te verbeteren of aan te passen waarbij de aanpassingen onmiddellijk van toepassing zullen zijn vanaf de publicatie ervan op haar website. U dient deze Privacyverklaring op geregelde tijdstippen te (her)bekijken om u te vergewissen van de aanpassingen. De verderzetting van uw contractuele relatie of gebruik van onze website of diensten, zal worden beschouwd als aanvaarding van de eventuele wijzigingen aangebracht aan huidige Privacyverklaring.

 

13.  Toepasselijk recht en rechtsgebied

 

Huidige Privacyverklaring is onderworpen aan de in België geldende wet- en regelgeving en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk zijn bevoegd in geval van geschil.

Gegevens verwerkingsverantwoordelijke

Mijn Verhuis BVBA
Essestraat 25A
8810 Lichtervelde

 

https://mijnverhuis.com/

info@mijnverhuis.com

 

Doeleinden

De website verwerkt volgende gegevens in de context om contact met uw op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. De volgende persoonsgegevens worden bewaard bij het invullen van het contactformulier

  • Uw Naam
  • Uw Voornaam
  • Uw E-mailadres
  • Eventuele persoonlijke gegevens die uw deelt in uw bericht naar ons.
  • Technische informatie, zoals IP Adres, Browser Type & versie.

De website maakt gebruik van je technische informatie om via Google Analytics bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. 

 

Verwerking

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig om het doel te realiseren. Uw gegevens worden ook niet langer dan één jaar bewaard. 

De verwerkte gegevens kunnen meegedeeld worden aan dienstverleners. Dit enkel indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of de verwerking van één van de doeleinden.

U hebt altijd het recht in inzage en rectificatie van of wissing van uw persoongegevens, zolange deze niet tegenstrijdig is van een wettelijke of contractuele verplichting.

U, als betrokkene, heeft het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoude autoriteit indien uw de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik.

 

Wat onze klanten zeggen